Birkas historia

EN HELIG PLATS


Vårt arbete fokuserar helt på Birka-frågan och hur ett mer öppet sinnelag och ett annat perspektiv på den tidiga svenska historien, ger frågan andra och mer konstruktiva svar. En fråga vi undvikit att beröra är frågan kring Ubsola-templet, dess eventuella existens och därmed dess eventuella placering. Templet i Gamla Uppsala har blivit en symbol över hur man sett på den svenska historien genom åren. Stormaktstidens överdrifter, ett nationalromantiskt identitetssökande eller senare tiders källkritiska utrensningar. Vi gör dock ett litet avsteg från den principen och dyker för en kort stund ner i historiens allra känsligaste fråga.

En av de mer centrala slutsatserna kring Birka-frågan är att det förmodligen funnits olika platser runt Östersjön som hade epitetet Birka, som en del av ett större handelsekonomiskt sammanhang. Kan man anlägga samma perspektiv på Ubsola och Uppsala? Hade varje bygd sin egen Uppsala-plats där man offrade till gudarna eller var man tvungen att sätta sig i båten eller ta till hästen för att vara på med på ”riks”-blotet i Uppland? Tidigare har man ansett att templet i Gamla Uppsala var en riksangelägenhet och den främsta av platser för den religiösa processen. Hit ville man åka och ta del av visdomen när man levde men här ville man också låta sig begravas, för att vara nära gudarna. En parallell till det ser vi i våra kyrkor, där framstående individer i samhället ville och fick begravas i den tidens religiösa tempel. Det är nog sannolikt att man hade lokala offerplatser runt hela riket, med eller utan tempelbyggnad men att vissa platser var mer viktiga och större än andra. På 1980-talet provade man en teori att uppsala-platserna fanns över hela landet och man började inventera dessa platser. 

  • Forskaren Anders Högmer var en av dem som gjorde en mer seriös sammanställning av Uppsal/Uppsala-platserna i Sverige och hur de relaterar till kända fornlämningar och andra speciella naturliga formationer i omgivningen. Han anger att det finns Det finns en mängd platser som kan hänföras till ordet uppsal och med vissa speciella egenskaper. Västergötland hade 29 sådana platser, Småland 22, Östergötland 15 och det enade Uppland runt 10. En förklaring av ordet eller namnet uppsal kan vara att begreppet sal betyder hall, där då uppsal är en byggnad rest på en högt belägen eller geografiskt längre norrut liggande plats. Den totala sammanställningen av alla Uppsala-platser i hela Skandinavien och de engelska öarna, slutade på omkring 250 st. 

  • Mac Key menar i sin bok "Myten om Ubsola" att namnet kanske inte alls betyder "Salen där uppe" utan måhända i stället har med en soldyrkarkult att göra. Kanske betyder Ubsola "Den uppgående solens tempel" eftersom våra förfäder innan de var asadyrkare hyllade solen, kanske med blodiga midvinterblot då solen kom upp rakt i SO genom eller över ett fast landmärke.

  • Ett intressant exempel för företeelsen Upsal – kan vi hämta på England. I North Yorkshire, några mil nordväst om den kända staden York finns en plats som heter Upsall som år 1086 skrevs som Upsale. Detta namn, skriver engelsmännen, kommer från det fornnordiska "higher dwelling(s)", upp + sal, dvs boplatsen eller boplatserna 'där uppe'.

Vi kan konstatera att Uppsala inte är ett unikt namn på en unik plats. Uppsala-platserna är talrika över hela vårt land men även runt hela Skandinavien och England. Detta diskvalificerar inte Gamla Uppsala som en viktig centralort i Uppland men det visar på att namnet hade en funktionell betydelse på samma sätt som Birka. Man anser även att Uppsala-Öd är någon form av kunglig äga eller i alla fall stod under kungens kontroll.

Det mytiska hednatemplet i Uppsala har fascinerat människor i alla tider, det har vi redan konstaterat. Fram till slutet av 1900-talet har det mest varit en fråga hur templet såg ut men på senare tid har fler ifrågasatt templets existens. Det har även ifrågasatts om våra förfäder byggde tempel för att tillbe sina gudar eller om man utförde sina riter ute i det fria. Om man genomförde olika offerriter och hängde kroppsdelar och annat i träd, var det kanske naturligt att det gjordes ute.

På senare år har man dock funnit två hednatempel i Sverige, eller kult-hus som man nu kallar dem. Spår efter ett kulthus har man funnit i Borg i Östergötland men den mest imponerade är kulthuset i Uppåkra i Skåne. Den dateras till 200-talet och är därför klart äldre än Adams berättelse om Ubsola-templet. Kulthuset i Uppåkra står dock kvar fram till sen vikingatid, på mitten av 1000-talet – dock ingen plats som intresserade Adam av Bremen.

Svenska forskare vill göra det gällande att den stora hallbyggnad man funnit i Gamla Uppsala, kan ha innehållit ett kulthus och därmed kunna vara Adams beskriva tempel. Vi vet att kungamakt och religiös makt gick hand i hand och därför ligger förmodligen kulthuset i anslutning till kungens residens eller hallbyggnad. Man har dock inga spår efter ett kulthus i Gamla Uppsala, även om man gärna skulle vilja finns dem. Man söker även efter den heliga lund, där kropparna skulle hängts upp under blotet. Vi vet dock att den stora kungahall man funnit i Gamla Uppsala, brändes ner och begravdes under ett tjockt lager lera redan under 700-talet. Detta verkar vara ett öde som gäller många hallbyggnader i Sverige, något i statsskicket ogillade att lokala kungar och stormän skapade egna allianser eller liknade. Även om mycket är undersökt i Gamla Uppsala återstår många ytor att gräva ut och nya fynd kan komma i dagen så vi får se vad framtiden ger. Fynden av de imponerande stolpraderna, som man menar hade olika djurskallar uppsatta på dem, visar med all tydlighet att området var både ett religiöst centrum och även ett maktpolitiskt centrum. Under senare år har man även funnit spännande båtgravar i Gamla Uppsala, något som ytterligare stärker insikten av platsens centrala position.

Adam av Bremen beskriver Templum Nobilissimum som:

CAPITULUM 26

"Nobilissimum illa gens templum habet, quod Ubsola dicitur, non longe positum ab Sictona civitate. In hoc templo, quod totum ex auro paratum est, statuas trium deorum veneratur populus, ita ut potentissimus eorum Thor in medio solium habeat triclinio; hinc et inde locum possident Wodan et Fricco."

"Den nationen har ett mycket ädelt tempel, som kallas Ubsola, ligger inte långt från staden Sigtuna. I detta tempel, som är förberett helt av guld, vördar folket statyerna av de tre gudarna, så att deras mäktigaste Tor har en tron ​​mitt i matsalen; Oden och Frej äger platsen."

Adam skriver även: 

”En guldkedja omger templet. Den hänger över husets tak och strålar mot de ankommande på långt håll, därför att själva tempelområdet, beläget på slät mark, har berg placerade omkring sig liksom en teater” 

Denna strof har vetenskapen ansett vara högarna i Gamla Uppsala, som ligger i en båge och därmed i någon mening kan påminna om en antik teater. Man kan ju tycka att detta är lite av en efterhandskonstruktion. Även om högarna i Gamla Uppsala är väldigt stora, kanske man inte kan tala om att vore som berg.

Man har alltid satt likhetstecken mellan Ubsola och Uppsala, och därför alltid översatt Ubsola med Uppsala. Det är dock viktigt att poängtera att Adam menar att det är templet i sig som heter Ubsola, inte platsen. Detta kan synas vara hårklyverier men det är viktigt att bära med sig under den fortsatta läsningen. Detta innebär att Ubsola-templet, rent teoretiskt inte behöver ha stått i dagens Gamla Uppsala. Adam är dock noga med att ange att Ubsola-templet låg nära Sictona – som vi bör anta vara dagens Sigtuna. När Adam refererar till den nya kyrkostift som den Katolska kyrkan skapar, benämner han det som Ubsala och inte Ubsola - ”Sictuna et Ubsala”. Vi kan även konstatera att Adam anger att många platser till ”nära” varandra – även om de ligger på andra sidan Östersjön så vi får ta den angivelsen med en nypa salt. Vi har tidigare konstaterat att Adam själv aldrig besökte Sverige, så detta är beskrivningar han fått av danske kungen  Sven Estridsson (som hade vistats en längre tid i Sverige) och andra uppgiftslämnare som fanns vid den danske kungens hov.

Om vi bortser från de källkritiska strömningarna inom den akademiska världen för en stund, och litar på att Adams berättelsen om templet är sant. I alla fall det faktum att det existerade och att det en samlingspunkt för religiösa ritualer. Templet bör ha legat på en plats som var lätt tillgänglig för människor att komma till, om man även ville attrahera människor som inte bodde närheten. Man transporterade sig längre sträckor helst med båt, och kortare sträcker på häst. Ska man få bäst upptagningsförmåga för sina ritualer behöver platsen vara lätt att nå med båt – på samma sätt som vi har argumenterat kring placeringen av Birka. Nu är det ju lättare att placera en handelsplats vid inarbetade handelslederna än att tänka rationellt när det gäller en kultplats. Kultplatsen bör ju ha andra egenskaper än handelsplatsen och dessa går ju inte att flytta. Ser man på kulthuset i Uppåkra var närheten till kungens hall viktig men vi vet inte om det fanns annat på platsen gjord den mer lämplig än andra – en helig plats. Kulthuset kan ju ha varit på plats innan resten av området befolkades.

Finns det en sådan helig plats i Sverige, som inte tidigare uppmärksammats?

Det finns en plats som ligger på en udde där elementen möts, där land möter hav och havet möter himlen. Detta är en avskild plats som håller många fornlämningar och är avgränsad från omgivningen av en mur. Man ska träda in i detta område med vördnad och respekt, där avgränsar man detta område från den övriga omgivningen. Dessa liminala platserna där land mötte vatten hade en speciell funktion under forntiden, för kommunikationen med gudarna. De flesta föremål och de djur man offrade hamnade förr eller senare i vatten. Vattnet var ett viktigt medium i dessa sammanhang. Det finns en märklig rektangulär avgränsning som kan varit platsen för ett kulthus eller en helig lund. Den har berg placerad omkring sig likt en teater,  precis som Adam anger.

Platsen ligger mycket strategiskt placerad i Östersjön och många skepp passerade platsen av olika anledningar. Här finns även ett båtgravfält från järnåldern som visar att man ville begrava sig vid denna heliga plats, för att säkra evigheten. Det är även intressant att en av båtgravarna, man hittat på andra sida viken i Nabberör innehöll människor och hundar från Mälardalen. Orsaken till att dessa människor väljer att begrava sig här, kan man ju bara spekulera om men det kanske fanns en speciell dragningskraft på denna heliga plats.

Adam är noga med att ange att Ubsola-templet ska ligga nära Sictona/Sigtuna. Öland kan väl inte producera en plats i närheten som heter något med ”Sic/Sik”? Det finns faktiskt en gammal hamn i närheten som under tidig medeltid hette Sikehamn. I dag heter platsen Kapelludden. Under tidig medeltid var Sikehamn en knutpunkt för handeln över Östersjön. Hit seglade köpmän från angränsande länder för att göra affärer med varandra och med ölänningar. Under denna tid fanns här en stor köpmanskyrka samt bodar och enkla bostäder som användes tillfälligt. Hit återbördades Heliga Birgitta år 1373, som första hamn på svenska mark på sin sista resa. Det är fullt möjligt att denna hamn var aktiv under Adams tid, och teoretiskt kunde vara denna närliggande Sictona. Vi får nog bara se detta som ett lustigt sammanträffande - Sictona är med all sannolikhet dagens Sigtuna.

Notera den rektangulära formationen i mitten av bilden, som ligger direkt öster om det rundade bergsformationen. Båtgravarna ligger upp bergsformationen till vänster.

Är detta Adams hednatempel vi har hittat? Nej - med all sannolikhet inte men platsen rymmer många av de egenskaper, som gör att den passar utmärkt för kulthandlingar. Den rektangelformade avgränsningen kan antingen vara en tingsplats eller en kultplats. Den är för stor för att vara grunderna till kulthus men kan har innehållit en byggnad eller en helg lund. Det är nog troligt att Adam gör vissa antaganden kring sitt berömda tempel. Ett antagande kan vara att alla hedniska avgudaplatser var uppbyggda på liknande sätt och att även ritualerna var samma. Ett hednatempel i Danmark kanske gav mallen för hur Adam trodde att Ubsola-templet såg ut, och att även andra heliga platser kan ha inspirerat till delar i berättelsen. En sak är säker, denna heliga plats på Öland ruvar på många och spännande hemligheter!

Arkeolog Jan-Henrik Fallgren berättar om den heliga platsen. (Waxfilm Kastlösa)